VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG AF HACH®-PRODUKTER [EUROPE – UNIVERSAL]

Dette dokument beskriver vilkår og betingelser for salg af varer, samt tjenesteydelser, der fremstilles og/eller leveres af den juridiske enhed Hach, hvorfra du bestiller ("Hach")  og sælges til den oprindelige køber ("Køber"). Medmindre andet er udtrykkeligt angivet heri, omfatter termen "Hach" kun Hach som juridisk enhed, hvorfra du bestiller, og ingen af dets datterselskaber. Hach driver webstedet www.dk.hach.com ("Webstedet"). Hach er et selskab registreret i Danmark under CVR 20253207 og med kontor på Hach Lange ApS Åkandevej 21, 2700 Brønshøj. Hachs momsregistreringsnummer er 20253207. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i en skriftlig købsaftale underskrevet af bemyndigede repræsentanter for Hach og køber, fastlægger disse vilkår og betingelser for salg de rettigheder, forpligtelser og beføjelser for Hach og køber, der gælder for alle kontrakter om salg af Hachs varer og/eller tjenesteydelser ("Produkter").

 

 1. GÆLDENDE VILKÅR OG BETINGELSER: Disse vilkår og betingelser for salg forefindes direkte i og/eller henvises i Hachs produkttilbud, ordrebekræftelser og fakturadokumenter. Den første af følgende handlinger udgør en accept af og ikke et modtilbud til Hachs tilbud og udgør en salgsaftale ("Kontrakt") i overensstemmelse med og inkorporerende disse betingelser og vilkår: (i) Købers udstedelse af et indkøbsordredokument med henblik på Hachs produkttilbud, (ii) bekræftelse af købers ordre af Hach, eller (iii) Hachs påbegyndelse af tjenesteydelser i forbindelse med købers ordre. Anvendelsen af vilkår og betingelser, generelle købsbetingelser eller andre vilkår fra køber (uanset om det er indeholdt i købers købsdokumenter (herunder grænseflader for e-handel)) er hermed udtrykkeligt udelukket, og sådanne vilkår er dermed ikke en del af kontrakten. Disse vilkår og betingelser for salg er også gældende for alle køb via webstedet. De er tilgængelige i elektronisk form på webstedet. Køber bør udskrive en kopi af disse vilkår og betingelser mhp. fremtidig reference. Følgende gælder for indgåelse af en kontrakt via webstedet: Beskrivelsen af produkterne på Hachs websted udgør ikke et juridisk bindende tilbud. Køber fremsætter et tilbud til Hach om at købe produktet(erne) ved at klikke på knappen "Send" (eller andre dertil bestemte knapper, der bekræfter køb), hvorved køber også anerkender anvendeligheden af disse vilkår og betingelser. Hach sender en e-mail til køber med bekræftelse på modtagelse af købers ordre ("Ordrebekræftelses-e-mail"). Ordrebekræftelses-e-mailen er en bekræftelse på, at Hach har modtaget ordren, og udgør ikke en accept af købers tilbud, medmindre Hach udtrykkeligt accepterer ordren i ordrebekræftelses-e-mailen. En kontrakt indgås kun, når Hach udtrykkeligt accepterer købers tilbud eller afsender produktet(erne) til køber.

 

 1. ANNULLERING: Køber kan annullere serviceordrer med halvfems (90) dages forudgående skriftligt varsel, og refusioner beregnes på baggrund af varigheden af serviceplanen, hvis et sådant varsel gives før det første forebyggende vedligeholdelsesbesøg, derefter gives der ingen refusioner for afbestillinger. Der kan være inspektions- og genikraftsættelsesgebyrer ved annullering eller udløb af serviceprogrammer. Hach kan uden ansvar annullere alle eller dele af en ordre før levering, hvis ordren indeholder produkter, som ifølge Hach muligvis ikke overholder krav til eksport, sikkerhed, lokale certificeringer eller andre gældende lovmæssige krav.

 

 1. LEVERING: Levering vil ske i henhold til Incoterms 2010 som følger: (1) CPT (Carriage Paid to, Fragtfrit til”) aftalt bestemmelsessted for forsendelser inden for EU og CH og (2) EXW (Ex Works”ab fabrik”) fra Hachs produktionssted (inkl. gældende eksportdokumentation) for forsendelser uden for EU. Juridisk ejendomsret til varer, og alt arbejde, der klargøres til køber i forbindelse med udførelse af tjenesteydelser, overgår kun til køber efter fuld betaling af købssum, servicegebyr eller anden aftalt kompensation for disse varer eller tjenesteydelser til Hach. På anmodning fra Hach skal køber for egen regning yde en rimelig indsats og samarbejde for at opfylde yderligere krav for, at en sådan ejendomsret kan håndhæves. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, forbliver glas, der bruges til levering af reagenser, Hachs ejendom, og skal ikke betragtes som affald. Køber skal opbevare brugte testkit på et sikkert opbevaringssted og returnere dem i henhold til vejledning som kan ses på Hachs hjemmesiden.

 

 1. LEVERINGSTID: Hach vil bestræbe sig på at levere de bestilte produkter inden for den tidsfrist, der er angivet på forsiden af kontrakten eller, hvis en tidsfrist ikke er angivet, inden for Hachs normale leveringstid, som er nødvendig for, at Hach kan levere de produkter, der sælges i forbindelse hermed. Efter forudgående aftale med køber og mod betaling af et ekstra gebyr kan Hach fremrykke leveringen af produkterne. Standardleveringstid er lokal arbejdstid fra mandag til fredag, undtagen helligdage, i den pågældende Hach-enheds land, hvorfra køber bestiller ("Ordreland").

 

 1. INSPEKTION OG OMKOSTNINGER: Køber skal straks efter modtagelsen af varer kontrollere og godkende, om varerne er leveret i henhold til kontrakten. I tilfælde af, at varerne ikke er i overensstemmelse med gældende specifikationer, skal køber straks underrette Hach om sådanne fejl skriftligt. Hach skal have en rimelig mulighed for at reparere eller udskifte mangelfulde varer efter eget valg. Hach udfører reparationer på Hachs dertil beregnede værksted. En køber, der ønsker service under garantien, skal kontakte Hach for at vejledning om værksted og logistik. I tilfælde af mangelfulde varer dækker Hach forsendelsesomkostninger fra/til den oprindelige købers adresse i EU, hvis forsendelsen arrangeres med Hachs foretrukne fragtfirma. Alle andre former for forsendelse, leveringer og/eller reparationer uden for EU samt omkostninger til afinstallation og installation er på købers regning. Køber anses for at have accepteret, at varer er leveret i henhold til kontrakten og at have frafaldet retten til at påpege fejl, hvis en sådan skriftlig meddelelse ikke er modtaget af Hach inden for tredive (30) dage efter levering. Dette gælder ikke for eventuelle skjulte mangler/fejl på varer. Køber skal underrette Hach skriftligt umiddelbart efter, at køber opdager dette.

 

 1. PRISER OG ORDRESTØRRELSER: Alle priser er i euro (undtagen som anført på ordrebekræftelsen for forsendelser uden for EU) og er baseret på levering, som angivet ovenfor. Priserne inkluderer ikke gebyrer for tjenesteydelser, såsom forsikring, mæglergebyrer, salg, brug, lager- eller punktafgifter, import- eller eksportafgifter, særlige finansieringsgebyrer, moms, indkomst- eller royaltyskatter, konsulatafgifter, særlige tilladelser eller licenser eller andre afgifter pålagt produktion, salg, distribution eller levering af produkter. Køber skal enten betale alle sådanne afgifter eller levere til Hach godkendte fritagelsesbeviser, der stadig vil være gældende efter ophævelse af kontrakten. Hach forbeholder sig ret til at fastsætte minimumsstørrelser på ordrer og vil oplyse køber om dette. Hvis køber anmoder om levering af yderligere produkter eller levering af ekstra tjenesteydelser i forhold til de mængder og typer af produkter eller tjenesteydelser, der er aftalt i kontrakten, eller hvor substantielle ændringer af produkter eller tjenesteydelser efterspørges, er Hach berettiget til yderligere rimelig og passende kompensation. I sådanne tilfælde finder bestemmelser i kontrakten om faste priser ikke anvendelse.

 

 1. BETALINGER: Alle betalinger skal foretages i ordrelandets valuta, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. For internetordrer forfalder købssummen på det tidspunkt og ved hjælp den metode, der er angivet på webstedet. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, er fakturaer for alle andre ordrer forfaldne til betaling 30 dage netto fra modtagelse af fakturaen uden hensyn til forsinkelser ved inspektion eller transport. Betalinger skal foretages med check til Hach på ovenstående adresse eller ved bankoverførsel til den konto, der er angivet på forsiden af Hachs faktura. For kunder uden kredit kan Hach kræve betaling forud for leveringen.

 

 1. BANKOVERFØRSEL: Både køber og Hach anerkender, at der er risiko for svindel, hvis personer udgiver sig for at være en virksomhed og kræver betaling ved hjælp af en ny bankoverførselsvejledning. For at undgå denne risiko skal køber mundtligt bekræfte eventuelle nye eller ændrede bankoverførselsvejledninger ved at kontakte Hach Lange ApS og tale med Hachs økonomiafdeling (tilgodehavender) før overførsel af pengebeløb ved hjælp af den nye bankoverførselsvejledning. Parterne er enige om, at de ikke vil implementere ændringer af bankoverførselsvejledningen og derefter kræve øjeblikkelig betaling i henhold til den nye vejledning, men i stedet giver en ti (10) dages henstandsperiode til at verificere ændringer af bankoverførselsvejledningen før eventuelle udestående betalinger forfalder. Købers betaling til en ny konto, end den Hach mundtligt har bekræftet vha. ovenstående fremgangsmåde, fritager ikke købers betalingsforpligtelser over for Hach.

 

 1. MANGLENDE BETALING: I tilfælde af, at betalinger ikke foretages inden for 30 dage efter modtagelsen af fakturaen, kan Hach, foruden alle andre retsmidler, i henhold til lovgivningen, enten: (a) erklære køber i strid med og ophæve kontrakten for manglende betaling, (b) tilbageholde fremtidige forsendelser, indtil misligholdte betalinger foretages, (c) levere fremtidige forsendelser med krav om betaling ved ordreafgivelse eller betaling på forhånd, selv efter den forfaldne gæld er betalt, (d) opkræve renter for den forfaldne gæld på 1,5 % pr. måned eller den maksimale sats tilladt af loven, hvis den er lavere, for hver måned eller dele deraf for den forfaldne gæld samt gældende lagerafgifter og/eller lagerføringsomkostninger, (e) kræve et engangsbeløb på den sats, der er fastsat ved lov, (f) tage de varer, for hvilke betaling ikke har fundet sted, tilbage, (g) få dækket alle udgifter til inddrivelse, herunder rimelige advokatsalærer, der overskrider engangsbeløbet i henhold til (e), eller (h) kombinere enhver af de ovennævnte rettigheder og retsmidler, som kan gennemføres og er tilladt ved lov. Køber må ikke modregne alle skyldige beløb i henhold til kontrakten fra andre beløb, uanset om de er afviklet eller ej, der forfalder køber og som stammer fra en anden transaktion med Hach eller dets associerede selskaber. Hvis Hach skønner, at købers finansielle ansvar er utilfredsstillende, kan Hach efter eget rimeligt skøn kræve kontant betaling eller anden sikkerhed. Hvis køber ikke opfylder disse krav, kan Hach behandle en sådan forsømmelse som rimelig grund til at ophæve kontrakten, i hvilket tilfælde rimelige afbestillingsgebyrer forfalder Hach. Købers insolvens, konkurs, afståelse til fordel for kreditorer eller opløsning eller ophør af eksistens udgør en misligholdelse i henhold til denne kontrakt og sikrer Hach alle retsmidler som en sikret part i henhold til lovgivningen i ordrelandet samt de beføjelser, der er angivet ovenfor for sen eller manglende betaling.

 

 1. BEGRÆNSET GARANTI: Hach garanterer, at varer, der sælges i henhold til kontrakten, er fri for fabrikations- og materialefejl, og at de, hvis de anvendes i overensstemmelse med producentens betjenings- og vedligeholdelsesvejledning, overholder eventuelle eksplicitte, skriftlige garantier for de specifikke varer. Garantiperioden for varer er fireogtyve (24) måneder fra leveringstidspunktet, medmindre en kortere eller længere periode udtrykkeligt fremgår af den gældende Hach-vejledning for de pågældende varer, i hvilket tilfælde disse kortere eller længere periode gælder. Hach garanterer, at tjenesteydelser, som leveres i henhold til kontrakten, vil være fri for fabrikationsfejl i en periode på halvfems (90) dage fra gennemførelsen af tjenesteydelserne. Varer, der leveres af Hach i forbindelse med udførelsen af tjenesteydelserne, kan være nye eller renoverede dele, der fungerer som nye dele. Hach forbeholder sig ret til at fakturere til listepris for dele, der udskiftes som følge af normal slitage under et servicebesøg, og køber forpligter sig til at betale for sådanne dele. Reservedele er dækket af garantien mod defekter i halvfems (90) dage eller resten af den oprindelige garantiperiode, hvis der er nogen, for de reparerede varer. Alle ikke-fungerende dele, der er repareret af Hach, tilhører Hach. Ingen garantier gives på forbrugsdele såsom, men ikke begrænset til, reagenser, batterier, kviksølvelementer og elpærer. Alle andre garantier, betingelser og beskrivelser, udtrykkelige eller underforståede, hvad enten de følger vedtægter, love, handelssædvane eller andet, herunder underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, er hermed udelukket. Det eneste retsmiddel for produkter, der ikke opfylder denne begrænsede garanti, er, efter Hachs skøn, udskiftning, reparation, kredit eller refusion af købsprisen. Se punkt 5 INSPEKTION OG OMKOSTNINGER for anvisninger til logistikomkostninger for reparationer og udskiftninger. Dette retsmiddel vil ikke blive anset for ikke at have opfyldt sit grundlæggende formål, så længe Hach er villige til at yde en sådan udskiftning, kredit eller refusion. Hach forbeholder sig ret til at udelukke enhver garanti for produkter, der ikke er blevet overdraget til Hachs teknikere eller en certificeret Hach-forhandler: Reparation af sådanne produkter afholdes af køber.

 

 1. SKADESLØSHOLDELSE: Skadesløsholdelse gælder for en part og denne parts efterfølgere, befuldmægtigede, associerede selskaber, direktører, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere ("Skadesløsholdte parter"). Hach er ansvarlig for og vil forsvare og skadesløsholde køber og købers skadesløsholdte parter for alle tab, krav, udgifter eller skader, der måtte opstå som følge af ulykke, personskade, skade eller død på grund af Hachs brud på den begrænsede garanti. Skadesløsholdelsen gives på betingelse af, at køber ligeledes er ansvarlig for og vil forsvare og skadesløsholde Hach og Hachs skadesløsholdte parter for alle tab, krav, udgifter eller skader, der måtte opstå som følge af ulykke, personskade, skade eller død på grund af forsømmelse eller forkert brug eller misbrug af varer eller tjenesteydelser fra købers side, fra tredjeparter associeret med køber eller med købers medviden.

 

 1. PATENTBESKYTTELSE: I henhold til alle ansvarsbegrænsninger heri vil Hach, hvad angår Hach-designede eller -fremstillede produkter, skadesløsholde køber fra alle former for erstatning og omkostninger, som fastsættes af en kompetent domstol i retssager om patentkrænkelse af europæiske patenter på produkter, som Hach sælger til køber til slutanvendelse i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz og som er blevet afsagt fra leveringsdatoen, alene på grund af salget af eller normal brug af produkter solgt til køber i henhold til kontrakten og for rimelige udgifter, som køber pådrager sig i et forsvar i en sådan retssag, hvis Hach ikke påtager sig forsvaret heraf, forudsat at køber straks underretter Hach om en sådan retssag og tilbyder Hach enten (i) fuld og eksklusiv kontrol over forsvaret i en sådan retssag, hvor kun produkter fra Hach er involveret, eller (ii) retten til at deltage i forsvaret i en sådan retssag, hvis også produkter fra andre end Hach er berørt. Hachs garanti hvad angår brugen af patenter gælder kun for patentkrænkelser i forbindelse med normal betjening af produkterne i henhold til deres anvendelsesområde, som beskrevet i Hachs specifikationer. I tilfælde af, at produkterne i en sådan retssag anses for at udgøre en patentkrænkelse, og brugen af produkterne indskærpes, vil Hach, for egen regning og efter eget valg, enten sikre køber ret til at fortsætte brugen af sådanne produkter eller erstatte dem med ikke-krænkende produkter eller modificere dem, så de bliver ikke-krænkende, eller fjerne produkter og refundere købsprisen (beregnet forholdsmæssigt for afskrivninger) og transportomkostningerne hertil. Det foregående beskriver Hachs erstatningsansvar for patentkrænkelse af produkterne. Yderligere, i samme omfang som angivet overfor hvad angår Hachs forpligtelse over for køber, indvilliger køber i at forsvare og skadesløsholde Hach for patentkrænkelse i forbindelse med (x) alle varer fremstillet i henhold til købers design, (y) tjenesteydelser i henhold til købers anvisninger eller (z) Hachs produkter, når de anvendes i kombination med andre enheder, dele eller software, der ikke er leveret af Hach i henhold til kontrakten.

 

 1. VAREMÆRKER OG ANDRE BETEGNELSER: Køber forpligter sig til ikke at fjerne eller ændre nogen kendetegn på produktionsoprindelse eller patentnumre, der findes på eller i produkterne, herunder, men ikke begrænset til, serienumre eller varemærker på navneskilte eller støbte, formede eller bearbejdede komponenter.

 

 1. SOFTWARE. Alle licenser til Hachs separate medfølgende softwareprodukter er underlagt separate softwarelicensaftaler, der følger med softwaremediet (for hvilke Hach på købers anmodning vil udlevere vilkår til køber før indgåelse af kontrakt som beskrevet heri). I mangel af sådanne vilkår og for al anden software giver Hach kun køber en personlig, ikke-eksklusiv licens til at tilgå og bruge softwaren leveret af Hach med produkter købt i henhold til kontrakten alene i det omfang, det er nødvendigt for køber at nyde gavn af produkterne. En del af softwaren kan indeholde eller bestå af open source-software, som køber kan bruge i henhold til vilkårene og betingelserne i den specifikke licens for open source-softwaren. Køber accepterer at blive bundet af alle sådanne licensaftaler. Ret til softwaren forbliver hos de relevante licensgiver(e).

 

 1. OPLYSNINGER OM VAREMÆRKEBESKYTTELSE, DATABESKYTTELSE: "Oplysninger om varemærkebeskyttelse" betyder oplysninger, tekniske data eller knowhow i en hvilken som helst form, uanset om det er dokumenteret, indeholdt i maskinlæsbare eller fysiske komponenter, maskerede værker eller kunstværker eller på anden måde, som Hach anser for at være varemærkebeskyttede, herunder, men ikke begrænset til, service- og vedligeholdelsesvejledninger. Køber og dennes kunder, medarbejdere og agenter skal holde sådanne oplysninger om varemærkebeskyttelse fortrolige, hvad enten de er fået direkte eller indirekte fra Hach, og må ikke overføre eller videregive dem uden Hachs forudgående skriftlige samtykke eller bruge dem til fremstilling, indkøb, vedligeholdelse eller kalibrering af produkter eller andre lignende produkter, eller forårsage at sådanne produkter produceres, vedligeholdes og kalibreres eller indkøbes af andre kilder eller reproducere eller på anden måde tilegne sig dem. Alle sådanne oplysninger om varemærkebeskyttelse forbliver Hachs ejendom. Ingen ret eller licens gives til køber eller dennes kunder, medarbejdere eller agenter, udtrykkeligt eller underforstået, hvad angår oplysninger om varemærkebeskyttelse eller patentrettigheder eller anden ejendomsret tilhørende Hach, med undtagelse af licenser om begrænset brug, som angivet ved lov. For så vidt angår personlige oplysninger, som køber stiller til rådighed for Hach, garanterer køber, at køber er behørigt autoriseret til at fremsætte og offentliggøre sådanne oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, opnåelse af registreredes informerede samtykke. Hach bruger købers personlige oplysninger i overensstemmelse med dennes politik for beskyttelse af personlige oplysninger, der kan findes på https://dk.hach.com/privacypolicy og medtaget heri som reference. For så vidt angår andre data og oplysninger, Hach modtager i forbindelse med købers brug af produkter, herunder, men ikke begrænset til, data, der indsamles af produkterne og sendes til Hach, giver køber hermed Hach en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri, vedvarende, ikke-genkaldelig licens til at bruge, kompilere, distribuere, fremvise, lagre, behandle, gengive eller skabe afledte værker af sådanne data, som er nødvendige for produktets funktion og vedligeholdelse og for at samle sådanne data til brug i anonymiseret form, udelukkende for at lette markedsføring, salg og forsknings- og udviklingsaktiviteter for Hach og dets partnere.

 

 1. ÆNDRINGER OG YDERLIGERE GEBYRER: Hach forbeholder sig ret til at foretage designændringer eller forbedringer af produkter af samme generelle klasse som produkter, der er leveret i henhold til kontrakten uden ansvar eller forpligtelse til at integrere sådanne ændringer eller forbedringer af produkter, der er bestilt af køber, medmindre det aftales skriftligt før produkternes leveringsdato. Hvis køber anmoder om levering af yderligere eller anderledes produkter, er Hach berettiget til yderligere rimelig og passende kompensation. Bestemmelser i købers ordre om det modsatte (herunder f.eks. faste priser) gælder ikke. Tjenesteydelser, der skal udføres som følge af et eller alle af følgende forhold, er underlagt yderligere gebyrer for arbejde, kørsel og reservedele: (a) udstyrsændringer, som ikke er skriftligt godkendt af Hach, (b) skader som følge af forkert anvendelse eller håndtering, uheld, forsømmelse, overspænding eller drift i miljøer eller på en måde, som varen ikke er konstrueret til at fungere i eller på eller ikke er i overensstemmelse med Hachs betjeningsvejledninger, (c) brug af dele eller tilbehør, der ikke er leveret af Hach, (d) skader som følge af krigshandlinger, terrorisme eller naturpåvirkninger, (e) tjenesteydelser uden for almindelig arbejdstid, (f) forarbejdning ikke gennemført i henhold til forslag, eller (g) eventuelle reparationer, der er nødvendige for at sikre, at udstyret overholder producentens specifikationer ved aktivering af en serviceaftale.

 

 1. ADGANG TIL ARBEJDSPLADS/FORBEREDELSE/ARBEJDSSIKKERHED/MILJØKRAV: I forbindelse med tjenesteydelser, der leveres af Hach, indvilliger køber i at give hurtig adgang til udstyret. Køber påtager sig det fulde ansvar for at sikkerhedskopiere eller på anden måde beskytte data mod tab, beskadigelse eller ødelæggelse, før tjenesteydelser udføres. Køber er operatøren og er i fuld kontrol over sine lokaler, herunder de områder, hvor Hachs medarbejdere eller leverandører udfører service, reparation og vedligeholdelse. Køber skal sikre, at der træffes de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for arbejdsforhold, arbejdspladser og installationer under udførelsen af tjenesteydelser. Køber er den, der producerer eventuelt affald, herunder, men ikke begrænset til, farligt affald. Køber er alene ansvarlig for at arrangere bortskaffelse af affald for egen regning. Køber skal for egen regning give Hachs medarbejdere og leverandører, der arbejder på købers arbejdspladser, alle oplysninger og den uddannelse, der kræves i henhold til gældende sikkerhedsmæssige lovkrav og købers politikker. Hvis udstyret, der skal serviceres, befinder sig i et usikkert miljø, er køber alene ansvarlig for at gøre udstyret tilgængeligt i et miljø, hvor Hachs serviceteknikere er sikre, og hvor forholdene ikke forstyrrer serviceteknikernes mulighed for at udføre servicearbejde. Hachs serviceteknikere arbejder ikke under usikre forhold, og køber skal betale omkostningerne for servicebesøg, der afbrydes på grund af manglende overholdelse af dette sikkerhedsmæssige ansvar og for eventuelle genbesøg, der er nødvendige for at udføre arbejdet. I tilfælde af, at køber kræver, at Hachs medarbejdere eller leverandører skal deltage i kurser om sikkerhed og compliance, der udbydes af køber, skal køber betale Hach standardtimeprisen samt godtgøre udgifterne til et sådant kursus. Deltagelsen i eller gennemførelsen af et sådant kursus udgør eller udvider ikke nogen garanti eller forpligtelse for Hach og vil ikke ændre, begrænse eller erstatte disse vilkår og betingelser og/eller kontrakten.

 

 1. BEGRÆNSNINGER VED BRUG: Køber må ikke anvende produkter til andre formål end dem, der er angivet i Hachs kataloger og litteratur som tilsigtet Medmindre Hach har rådgivet køber skriftligt, må køber under ingen omstændigheder bruge produkter i lægemidler, tilsætningsstoffer, mad eller kosmetik eller medicinske instrumenter til mennesker eller dyr. Køber må under ingen omstændigheder i nogen som helst form for anvendelse bruge produkter, der kræver en særlig tilladelse til medicinsk udstyr, medmindre og kun i det omfang, at produktet har en sådan godkendelse. Enhver garanti ydet af Hach bortfalder, hvis varer, der er omfattet af en sådan garanti, benyttes til andre formål, der ikke er tilladt i henhold til denne aftale.

 

 1. EKSPORT- OG IMPORTLICENSER OG OVERHOLDELSE AF LOVE: Køber er ikke en agent eller repræsentant for Hach og må under ingen omstændigheder præsentere sig som sådan, medmindre og kun i det omfang det er blevet formelt godkendt af Hachs Compliance-afdeling samt ved modtagelse af et separat og behørigt autoriseret brev fra Hach med angivelse af omfanget af og begrænsningerne ved en sådan bemyndigelse. Medmindre andet er angivet i kontrakten, er køber ansvarlig for at indhente alle nødvendige eksport- eller importlicenser. Hach erklærer, at alle produkter leveret i henhold til kontrakten, vil blive fremstillet i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser. Køber skal overholde alle gældende love og bestemmelser om installation eller brug af alle produkter, herunder import- og eksportlovgivning og -bestemmelser i ordrelandet, USA, EU og andre lande med den rette jurisdiktion. Køber skal også indhente alle nødvendige eksportlicenser i forbindelse med efterfølgende eksport, geneksport, overførsel og anvendelse af alle produkter og teknologi leveret i henhold til kontrakten. Køber må ikke sælge, overføre, eksportere eller geneksportere Hach-produkter eller -teknologier til brug til aktiviteter, der omfatter design, udvikling, produktion, anvendelse eller oplagring af nukleare, kemiske eller biologiske våben eller missiler, ej heller må køber bruge Hach-produkter eller -teknologier i anlæg, hvor der foregår aktiviteter i forbindelse med sådanne våben. Køber skal overholde alle lokale, nationale og andre love i alle jurisdiktioner globalt i forbindelse med anti-korruption, bestikkelse, afpresning eller lignende, der kan finde anvendelse for købers virksomhed i forbindelse med kontrakten, herunder, men ikke begrænset til, den amerikanske anti-korruptionslov Foreign Corrupt Practices Act of 1977, med senere ændringer ("FCPA"). Køber accepterer, at hverken betaling af penge eller tilvejebringelse af noget af værdi vil blive tilbudt, lovet, betalt eller overført, direkte eller indirekte, af personer eller juridisk enheder til embedsmænd, offentligt ansatte eller ansatte hos et firma, der er delvist ejet af en regering, politisk parti, partifunktionær eller kandidater til offentlige stillinger eller partikontorer for at motivere sådanne organisationer eller personer til at bruge deres autoritet eller indflydelse til at opnå eller fastholde en upassende forretningsmæssig fordel for køber eller for Hach, eller som på anden måde udgør eller har til formål eller fungere som offentlig eller kommerciel bestikkelse, accept eller indvilligelse i afpresning eller andre ulovlige eller upassende midler til at opnå forretningsaftaler eller upassende fordele, hvad angår købers aktiviteter i forbindelse med kontrakten. Hach beder køber om at "Speak Up!", hvis køber bliver bekendt med overtrædelse af love, bestemmelser eller Hachs adfærdsstandarder ("SOC") i henhold til kontrakten.  Se http://danaher.com/integrity-and-compliance og danaherintegrity.com for en at få en kopi af SOC'en samt få adgang til Hachs Helpline-portal.    

 

 1. FORCE MAJEURE: Hach er fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til kontrakten i det omfang, det skyldes handlinger eller undladelser, Hach ikke selv er herre over, herunder, men ikke begrænset, til offentlige embargoer, blokeringer, beslaglæggelse eller indefrysning af aktiver, forsinkelser eller afvisning af at give en eksport- eller importlicens eller ophævelse eller tilbagekaldelse heraf, eller andet som følge af regeringshandlinger, brande, oversvømmelser, uvejr eller andre naturkatastrofer; karantæner; strejker eller lockouts, optøjer, uroligheder, opstande, civil ulydighed eller kriminelles eller terroristers handlinger, krig, materialemangel eller tredjeparters forsinkelser af leverancer til Hach. I tilfælde af, at der foreligger force majeure, vil tidsrummet for levering, betalingsbetingelser og betalinger i henhold til remburser blive udvidet i en periode svarende til den forsinkede periode. Hvis force majeure forlænges i seks måneder, kan Hach efter eget valg vælge at ophæve kontrakten uden gebyr og uden at blive anset for at have misligholdt kontrakten eller begået aftalebrud.

 

 1. INGEN OVERDRAGELSE OG AFKALD: Køber må ikke overføre eller overdrage kontrakten eller eventuelle rettigheder eller interesser i henhold dertil uden Hachs forudgående skriftlige Hvis en af parterne ikke nøje overholder bestemmelser i kontrakten, eller ikke udøver en rettighed eller et privilegium indeholdt i kontrakten, eller afstår fra at gøre misligholdelse af vilkår og betingelser i kontrakten gældende, skal dette derefter ikke anses som et afkald af sådanne betingelser, vilkår, rettigheder eller privilegier, og disse vil fortsat være gældende, som hvis intet afkald havde fundet sted.

 

 1. ANSVARSBEGRÆNSNING: Ingen af Hach og Hachs skadesløsholdte parter er under nogen omstændigheder ansvarlige over for køber for konkrete tab, pønalerstatninger, indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tab eller beskadigelse af ejendom bortset fra produkter købt i henhold til kontrakten, skader opstået under installation, reparation eller udskiftning, mistet fortjeneste, indtægtstab eller mistede muligheder, afsavn, tab som følge af eller i forbindelse med produkters nedetid eller unøjagtige målinger eller rapporteringer, udgifter til erstatningsprodukter, eller krav fra købers kunder for sådanne skader, uanset årsag, og hvad enten det er baseret på garanti, kontrakt og/eller retsbrud (herunder uagtsomhed, skærpet ansvar eller andet). Det samlede ansvar for Hach og Hachs skadesløsholdte parter, der måtte opstå som følge af udførelse eller manglende udførelse i henhold til aftalen eller Hachs forpligtelser i forbindelse med design, fremstilling, salg, levering og/eller anvendelse af produkter, kan under ingen omstændigheder overstige en sum svarende til det dobbelte af det betalte beløb til Hach for produkter leveret i henhold dertil.

 

 1. RETSGRUNDLAG OG KONFLIKTLØSNING: Udlægningen, fortolkningen og ydelsen af disse vilkår og betingelser for salg og af kontrakten og alle transaktioner i henhold dertil er underlagt lovgivningen i ordrelandet, uden at medregne CISG (konvention om internationale løsørekøb) og uden hensyn til dens principper og love om lovkonflikter. Hvis nogen bestemmelse i aftalen og/eller disse vilkår og betingelser for salg overtræder nationale, regionale eller lokale love eller regler i ordrelandet eller af en eller anden årsag er ulovlige, ekskluderes en sådan bestemmelse uden at det påvirker gyldigheden af de resterende bestemmelser. Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Hach og køber, skal enhver tvist vedrørende kontrakten, som ikke løses af parterne, afgøres af en kompetent domstol i ordrelandet.

 

 1. HELE AFTALEN OG ÆNDRING: Disse vilkår og betingelser for salg, i kombination med de endelige kontrakter, som beskrevet heri (indbefattende disse vilkår og betingelser), udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter eventuelle tidligere aftaler eller erklæringer, både mundtlige og skriftlige. Ingen ændring eller modificering af disse vilkår og betingelser eller af kontrakter er bindende for Hach, medmindre der er tale om et dokument, der specifikt beskriver, at det er ændring af disse vilkår og betingelser for salg og/eller en bestemt kontrakt og er underskrevet af en autoriseret repræsentant for Hach. Hach afviser til enhver tid yderligere eller inkonsekvente vilkår og betingelser, som fremsættes af køber, uanset om de vilkår eller betingelser væsentligt ændrer vilkårene og betingelserne heri og uanset Hachs accept af købers ordre for de beskrevne varer og tjenesteydelser.