Claros-Icon-Process-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Process Management

Løsninger til kontinuerlig processtyring baseret på onlinemålinger giver dig mulighed for at håndtere dine processer i realtid, mens du sikrer effektiv anlægsdrift og overholder udledningskrav hele døgnet. Processtyring har aldrig været så let.

Se Claros løsninger

Hvilke processer ønsker du at forbedre?Vil du have mere føling med din proces - i realtid?

Har du betænkeligheder i forhold til udledningskrav i forbindelse med BOD/COD-fjernelse?

Har du udfordringer med jeres slamegenskaber og heraf bekymringer omkring overholdelse af udledningskrav?

Er du interesseret i at reducere energiomkostningerne til beluftningen?

Stiler du efter en fast værdi af tørstof i slam/spildevand (MLSS), eller justerer du slamopholdstiden (SRT)?

Baseret på data i realtid for f.eks. flow, TOC, ilt og suspenderet stof, overvåger og evaluerer Claros Process Management den faktiske indløbsbelastning og anlægsforholdene. Ved hjælp af disse evalueringer beregnes dynamiske setpunkter - herunder dosering af eksterne næringsstofkilder, beluftningsintensitet og slammets opholdstid - for at sikre overholdelse af krav og effektiv anlægsdrift hele døgnet.


Relevante løsninger:

Næringsstof-dosering (RTC-C/N/P)

Det korrekte C/N/P-forhold er afgørende for biologisk spildevandsrensning. Hach's Dosing-RTC optimerer doseringen af næringsstoffer som f.eks. urinstof og fosforsyre på industrielle rensningsanlæg for at sikre fjernelse af COD/BOD, NH4 og PO4. Omkostninger for spildevandsudledninger og tilførsel af kemikalier kan holdes på et absolut minimum.


Slamopholdstid (RTC-SRT)

Korrekt sammensætning, niveau og opholdstid for slam i de biologiske processer på et renseanlæg er afgørende for overholdelse af udledningskrav og energieffektiv behandling. Hach's RTC-SRT-system justerer automatisk niveauet af aktivt slam til de givne ideelle niveauer, hvilket sikrer stabil BOD/COD-fjernelse og reducerer uønsket nitrifikation.


Iltdosering (RTC-DO)

Energibesparende beluftningssystemer (blæsere og ventiler) leverer og distribuerer procesluft ved minimum lufttryk i manifolden og med minimum tryktab i luftventiler. Hach's DO-RTC-system styrer iltkoncentrationen i op til 16 forskellige zoner ved at angive setpunkter til beluftningssystemerne. Resultatet er reducerede energiomkostninger og sikkerhed for maksimal tilgængelig ilt i de procesdele, hvor der er behov.


Flere styringsmuligheder og løsninger

Kan du ikke finde en løsning, der passer til dit anlæg? Kontakt os for at diskutere mulige løsninger for dine udfordringer.Vil du have større overblik over din proces i realtid? Kender du din maksimale nitrifikationskapacitet, og hvad der er behov for lige nu?

Er du bekymret med hensyn til overholdelse af udledningskrav i forbindelse med ammonium eller total N?

Anvender du statisk iltdosering, eller justerer du doseringen med udgangspunkt i belastningen?

Anvender du faste iltnings-/amoxic-tidspunkter eller volumener, eller justerer du baseret på faktiske rensningskrav?

Stiler du efter en fast værdi af tørstof/suspenderet stof (MLSS), eller justerer du slammets opholdstid (SRT)?

Baseret på data i realtida, f.eks. for flow, NH 4-N, NH 3-N, ilt og suspenderet stof overvåger og evaluerer Claros Process Management konstant den faktiske indløbsbelastning samt anlæggets ydeevne. Ved hjælp af disse evalueringer, beregnes de dynamiske setpunkter - herunder iltkoncentrationer, beluftningsintensitet, intern recirkulation, anoxic-tid eller slammets opholdstid- for at sikre overholdelse af krav og effektiv anlægsdrift dørnet rundt.


Relevante løsninger:

Nitrifikation og Denitrifikation via On/Off-styring (RTC-N/DN)

Overholdelse af total kvælstof (Total N) krav i udløbet fra anlæg der er reguleret og styret ved on /off tidsstyring kan være meget udfordrende. Varierende indløbsforhold kan næppe håndteres med faste tidsintervaller for nitrifikation og denitrifikation. RTC-N/DN-systemet bestemmer de optimale tider for nitrifikation og denitrifikation baseret på kontinuerlig måling af NH 4-N og NO 3-N. Derigennem maksimeres kvælstofjernelsen, mens energiforbrug til beluftningen minimeres.


Sequencing Batch-reaktor (SBR) (RTC-N/DNSBR)

Overholdelse af total kvælstof (Total N) krav i udløbet fra anlæg der er reguleret og styret ved on/off tidsstyring kan være meget udfordrende. Varierende indløbsforhold kan næppe håndteres med faste tidsintervaller for nitrifikation og denitrifikation. RTC-N/DNSBR-systemet, der er udviklet til periodisk betjent Sequencing Batch-reaktorer, bestemmer optimale tidspunkter for nitrifikation og denitrifikation baseret på kontinuerlig måling af NH 4-N og NH 3-N. Derigennem maksimeres kvælstofjernelsen, mens energiforbrug til beluftningen minimeres.


Simultan nitrifikation/denitrifikation (RTC-SND)

Overholdelse af total kvælstof (Total N) krav i udløbet fra anlæg er reguleret og styret ved on/off tidsstyring kan være meget udfordrende. Varierende indløbsforhold kan næppe håndteres med faste tidsintervaller for nitrifikation og denitrifikation. RTC-SND-systemet afgør den optimale aerobe og anoxiske volumen på basis af den kontinuerlige måling af NH 4-N og NH 3-N. Derigennem maksimeres kvælstofjernelsen, mens energiforbrug til beluftningen minimeres.


Nitrifikation (RTC-N)

Overholdelse af kravet til NH 4-N i udløbet fra et nitrifikationsanlæg med plug flow kan være meget udfordrende. Varierende indløbsforhold kan næppe styres med en fast iltkoncentration i beluftningstanken. Baseret på den målte belastnig af NH4-N i indløbet og NH4-N koncentration i udløbet beregner N-RTC setpunkter for iltkoncentrationen. Denne styrring sikrer omgående reaktion ved belastningsændringer til anlæggæt samt præcis styring af NH 4-N koncentration i udløbet baseret på ønsket setpunkt. Således sikres overholdelse af NH 4-N udledningskrav, samtidig med at energiforbruget til beluftningen minimeres.


Iltdosering (RTC-DO)

Energibesparende beluftningssystemer (blæsere og ventiler) leverer og distribuerer procesluft ved minimum lufttryk i manifolden og med minimum tryktab i luftventiler. Hach's DO-RTC-system styrer iltkoncentrationen i op til 16 forskellige zoner ved at angive setpunkter til beluftningssystemerne. Resultatet er reducerede energiomkostninger og sikkerhed for maksimal tilgængelig ilt i de procesdele, hvor der er behov.


Denitrifikation (RTC-DN)

For at overholde kravet til total kvælstof (Total N) i udløbet fra renseanlæg er det nødvendigt at udnytte den fulde tilgængelige denitrifikationskapacitet. For anlæg med intern recirkulation betyder det, at kun et minimum af ilt skal overføres fra nitrifikations- til denitrifikationszonen. Dette kan næppe opnås med en fast eller indløbsproportional intern recirkulations flowhastighed. RTC-DN-systemet, der er designet til anlæg med intern recirkulation, sikrer, at tilgængelig denitrifikationskapacitet udnyttes maksimalt ved at kontrollere det NH3-N-koncentrerede denitrifikationsspildevand eller beluftningen af spildevand til den ønskede setpunkt. Hvis det er nødvendigt, kan dosering af eksterne kulstofkilder også styres ved at understøtte denitrifikation. Derigennem understøttes overholdelse af kvælstof udledningskrav, mens potentielle udgifter til eksternt kulstof-tilførsel minimeres.


Denitrifikation - Swing Zone (RTC-SZ)

Swing Zone-styringen fungerer i kombination med N- RTC , og skaber maksimal tilgængelig DN volumen, hvorved anlæggets volumen til nitrifikation med en minimal risiko kan reduceres. Zone 1 i en beluftet tank kan ændres til en anoxic zone, hvilket øger denitrifikationspotentialet. Alternativt kan det anvendes til at introducere/udvide en "selector" zone til anlægget for at forbedre bundfældningsegenskaberne.


Slam opholdstid (RTC-SRT)

Korrekt opholdstid for slammet samt niveau for indholdet af suspenderet stof i beluftningstankene er afgørende for overholdelse af krav i udløb og for at sikrer en energieffektiv behandling. Hachs RTC-SRT-system justerer automatisk niveauet af aktivt slam ud fra de lokale betingelser, således at den ideelle koncentration og fordeling opnås. Herved sikres stabilt nitrifikationsniveau hele året rundt.


Flere styringsmuligheder og løsninger

Kan du ikke finde en løsning, der passer til dit anlæg? Kontakt os for at diskutere mulige løsninger for dine udfordringer.Vil du have større overblik over din proces i realtid?

Dosere du kemikalier baseret på faste setpunkter, eller justere du løbende doseringen i forhold til belastningen?

Har du udfordringer med at overholde udløbskrav ved spidsbelastninger?

Forventer du strengere krav i fremtiden?

Er der tidspunkter, hvor du har udfordringer med biologisk fosforfjernelse ?

Baseret på data i real-tid for f.eks. flow, orthofosfat eller total fosfor, overvåger Claros Process Management konstant anlæggets faktiske indløbsbelastning og anlæggets renseevne. Ved hjælp af disse evalueringer beregnes dynamiske setpunkter - herunder doseringsmængde af fældningskemikalie flere steder i anlægget - således at udledningskrav overholdes og effektiv anlægsdrift sikres døgnet rundt.


Relevante løsninger:

PO 4-P fældning (RTC-P)

At overholde udledningskrav for total fosfor (Total P) i anlæg med kemisk fældning af PO 4-P kan være udfordrende. Varierende belastninger i indløb kan sjældent klares med en fast dosering af fældningskemikalie. Baseret på det målte PO 4-P beregner RTC-P-systemet et setpunkt for dosering af fældningsmiddel, hvilket sikrer løbende justering af doseringen afhængig af de varierende koncentrationer i indløb, og sikrer præcis styring af PO 4-P- koncentration i udløb til de ønskede grænseværdier. P-RTC hjælper med at overholde kravene for total fosfor i udløb og sikre samtidig, at omkostninger til fældningskemikalie minimeres, samt at mængden af kemisk slam holdes på et minimum.Vil du have større overblik over din proces i realtid?

Er Slamopkoncentrering eller afvandingsprocessen strømlinet?

Er du tilfreds med processen og hastigheden omkring opkoncentrering af slam og afvandingsprocessen?

Oplever du problemer med dine sidestrømme?

TIlfører du polymer baseret på statisk dosering, eller justere du doseringen i realtid i forhold til belastningen?

Slam koncentrationen ved opkoncentrering og afvanding af slammet samt brugen af polymer og koagulant påvirker udgifterne til slambehandling på et renseanlæg. Baseret på data i real tid af tørstofindholdet og flowet sikrer Claros Process Management en konstant overvågning af den faktiske belastning i indløb samt af proceseffektivitet. Ved hjælp af disse evalueringer beregnes dynamiske setpunkter - herunder polymerdosering - for at sikre overholdelse af udløbskrav og effektiv anlægsdrift hele døgnet.


Relevante løsninger:

Slamopkoncentrering (RTC-ST)

Høj gasproduktion i anaerob rådnetank, ensartet afvandet slam og lave driftsomkostninger er centrale målsætninger i processen omkring opkoncentrering af slam. Dette kan opnås med RTC-ST, der styrer den samlede mængde af suspenderet stof i det opkoncentrerede slam og i filtrat ved at justere polymerdoseringen.


Slamafvanding (RTC-SD)

Lave omkostninger til bortskaffelse af slam samt lavt polymerforbrug er centrale målsætninger i forbindelse med slamafvanding. RTC-SD-systemet kan sikre dette ved styring af den samlede mængde af suspenderede stoffer (TSS) i det opkoncentrerede slam i kombination med styring og justering af polymerdoseringen.


Dissolved Air Flotation (DAF) (RTC-DAF)

Høj tørstof-koncentration (TSS) i slam og lav TOC/TSS-koncentration i det behandlede spildevand er centrale målsætninger for Dissolved Air Flotation (DAF) anlæg. Dette kan opnås med RTC-DAF-systemet, der styrer TSS i det opkoncentrerede slam og i det rensede spildevand ved korrekt justering af pH, koagulent og polymerdosering.


Flere styringsmuligheder og løsninger

Kan du ikke finde en løsning, der passer til dit anlæg? Kontakt os for at diskutere mulige løsninger for dine udfordringer.


“Inden installation af Claros Process Management, undersøgte vi muligheden for at fortsætte driften uændret ved at køre et manuelt system. Vi talte om at ansætte en ekstra DAF-medarbejder. Claros Process Management har hjulpet med at sikre overholdelse af udløbskrav, og har kørt kontinuerligt siden uden procesproblemer. ”

- Operations Maintenance Manager

“Vi lod Hach's RTC overtage styringen af anlægget næsten øjeblikkeligt efter opstart. Såfremt der opstod en komponentfejl, var proceduren klar: styringen (RTC-N ) skulle automatisk skifte til et fastsat ilt setpunkt, eller operatørerne kunne skifte til manuel styring. Det betød, at der ikke var nogen tøven fra operatørerne, da systemet blev sat online. -”

- Agency Staff Member, California (USA)

Nysgerrig? Find ud af, hvad Claros kan gøre for dig.

HVORDAN KAN VI
HJÆLPE DIG?