Find den bedste analyseløsning for hver enkelt drikkevandsparameterTurbiditet er et af de vigtigste parametre i drikkevandesbehandling. Ved overvågning af turbiditet forskellige steder i vandbehandlingsprocessen, kan du optimere, overvåge og styre en lang række af dine processer, sikre overholdelse af lovgivningskrav samt have tillid til kvaliteten af jeres drikkevand.

Turbiditet er også kendt som uklarhed, partikelindhold eller koncentration af uopløst stof i en opløsning. Uklarheden øges med mængden af opslemmede materialer som ler, alger, organiske stoffer eller mikroorganismer. Når lys skinner gennem en opløsning, spreder og absorbere disse partikler lyset. Turbiditet måles ved det lys, der reflekteres af partiklerne.

Vores proces-, laboratorie- og feltløsninger give dig tillid til din måling!

Turbidity Range >10 NTU (bis zu 999 NTU) <10 NTU
Turbidity Application
Raw influent water
Clarifier effluent
Filter backwash water
Filter effluent
Combined filter effluent
Turbidity Solution


pH er en anden vigtig parameter til at måle og regulere vandbehandlingsprocssen. pH påvirker graden af koagulering og flokkulering til fjernelse af total organisk kulstof i råvand. pH påvirker også den desinficerende effekt af klor, og skal derfor holdes i et meget snævert område (7,0-7,8 pH) under og efter desinfektionsprocesen. Dette snævre område maksimerer effektiviteten af det anvendte desinfektionsmiddel (som er mindre effektive når pH > 7,8) og minimerer samtidig korrosion i systemet
(optræder ved pH < 7,0).

Desinfektion med klor anvendes ofte til at dræbe mikroorganismer i drikkevand. Når klor tilsættes vand, dannes hypoklorsyre (HOCl), som er et meget stærkt desinfektionsmiddel. Denne syre dissocierer til hydrogen og Hypochlorit-ioner (H+ og OCl-), der er væsentlig svagere. Andelen af hypoklorsyre er højere i surt miljø (pH <7,5) og lavere i basisk miljø (pH > 7,5). Derfor vil den samme mængde tilsat klor have forskellig desinfektionseffekt afhængig af vandets pH. Effekten er yderligere påvirket af temperaturen.

Denne følsomme klor balance i vandet kan skabe forskellige udfordringer for drikkevandsforsyningerne.  På den ene side vil de sørge for, at dehar brugt nok klor til at sikre drikkevandskvaliteten, men må på den anden siden ikke bruge for meget klor da det vil påvirke vandets smag og øge risikoen for at klor reagerer med naturligt organisk stof og danner kræftfremkaldende biprodukter.

Der er to primære metoder til måling af klor i vandet. Det rigtige valg for din applikation afhænger af forskellige faktorer:

Metoder til måling af klor Amperometrisk Kolorimetrisk
Vigtigste fordele
Ideel til processtyring med hurtig reaktion på ændringer i klor koncentrationen.
Høj nøjagtighed uden kalibrering.
Bedst egnet til Stabil pH, temperatur og flow. Enhver applikation hvor prøvekarakteristikken ofte ændrer sig (pH, temperatur, flow).
Klor-analysator og vigtigste funktioner Sensor til HOCl. Ingen sanitære afløb påkrævet
9184 sc 0
9184 sc 0
Påvirkes ikke af procesændringer. Kalibrering ikke nødvendig. Lave vedligeholdelsesomkostninger da analysatoren kan køre 30 dage uden opsyn
CL17 Analyser for total chlorine
CL17 Analyser for total chlorine
Eliminerer behovet for ekstern buffer. Valgfri pH sonde. Ingen sanitære afløb påkrævet
CLF10 sc Free chlorine analyser, pHD sensor, metric
CLF10 sc Free chlorine analyser, pHD sensor, metric


Organiske stoffer

Naturligt organisk stof (humus, fulvus, tanniner, etc.) kan være til stede i de naturlige vandressourcer, og et af de primære mål for drikkevandsbehandling er at fjerne disse opløste stoffer. Det er især vigtigt, hvis der anvendes klor som desinfektionsmiddel fordi klor reagerer med organiske stoffer og danner kræftfremkaldende desinfektion biprodukter (THM, HAAS osv.). Opløst organisk materiale overvåges med 254 nm UV-absorptionsmetoden.Nitrat
Nitrat findes i høje koncentrationer i grundvandet, især når aktiviteter nær brønden potentielt kan forurene vandet. Nitrater findes også i overfladevand når kvælstofgødning udvaskes ved kraftig regn.Slamovervågning

Slamfortykning reducerer slammængden indsamlet fra klaring og slam ved hjælp af centrifugering eller filtrering. Begge disse processer kan optmeres vha. online turbiditetsmålere der kan måle suspenderet stof.

Interesseret? Få mere information!